back to home
Earthly
ClimateScience

We would love to hear from you! Schedule a call with someone at ClimateScience to share your experience

beautiful-curved-background
beautiful-curved-background

Việc giải quyết biến đổi khí hậu bắt đầu từ hiểu rõ nó trước.

Khám phá các thông tin dựa trên cơ sở khoa học dễ hiểu của chúng tôi và bắt đầu hành trình học hỏi về khí hậu của bạn ngay hôm nay.

Hỗ trợ bởi

Học. Lấy cảm hứng. Hành động.

Học các khóa học, tham gia kì thi toàn cầu trong việc tìm các giải pháp cho vấn đề khí hậu và trở thành một phần của cộng đồng với nhiều chuyên gia và những người đam mê việc giải quyết biết biến đổi khí hậu.

Mang sự giáo dục về biến đổi khí hậu
đến mọi người trên thế giới!

Vươn đến

hơn 2 triệu người

người học ở

190 đất nước

Các ngôn ngữ

17 và vẫn đang tăng

Background figure

Hợp tác với

Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.