beautiful-curved-background
beautiful-curved-background

Hành trình học hỏi
của bạn bắt đầu từ đây!

Chúng tôi tạo ra các tài nguyên giáo dục ngắn trên cơ sở khoa học và khuyến khích các cộng đồng học tập khơi dậy trí tò mò.

Bắt đầu học nào

Hỗ trợ bởi

Biến đổi khí hậu có thể là một quá trình phức tạp,
nhưng chúng tôi không

Giấy nghiên cứu

Những báo cáo khoa học về biến đổi khí hậu rất phức tạp

Tin mới

Mạng xã hội và báo chí thì lại không đáng tin cậy

Kết hợp khoa học và sự đơn giản

Mang sự giáo dục về biến đổi khí hậu
đến mọi người trên thế giới!

Vươn đến

2+ million people

người học ở

190 đất nước

Các ngôn ngữ

17 và vẫn đang tăng

Tham gia chúng tôi
Background figure

Hợp tác với