back to home
Earthly
ClimateScience
Khóa học hero

Khóa Học của chúng tôi

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để thông tin dễ hiểu và quá trình học vui vẻ, ngay cả cho những người không có nền tảng khoa học. Chúng tôi chia những khái niệm phức tạp thành những mảnh nhỏ hơn, để bạn có thể học theo cấp độ của bạn và tự tin với sự hiểu biết của bạn.

Viết bởi các Nhà Khoa Học

Reviewed by Experts

Với đầy đủ Nguồn

Khóa học footer
Khóa học footer

Khóa học

Khám phá các chủ đề mà bạn quan tâm, đặt mục tiêu học tập, và tìm độ khó phù hợp với bạn.

Lọc ( được chọn)

Lựa độ khó khóa học

Lựa chủ đề

Chọn tốc độ10
10 min/day2 hr/day
Course Image

Crash Course

Climate change is a solvable problem. Where do we start?

Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Try our 25-min Crash Course

  • Well explained cons and pros of various energies in accordance to climate change!
  • The courses are informative and understandable. Thanks for these wonderful learning resources!
  • Such a good idea and really exciting! I will use this with my kids too!
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.