Có điều gì mới?

Chúng tôi hoạt động không ngưng nghỉ để có thể tạo nền giáo dục biến đổi khí hậu tốt nhất thế giới, cho những người cần nó, và muốn học thật nhanh. Hãy theo dõi hành trình của chúng tôi ở đây!

General, 2023-01-03

Looking back at 2022

It's time to reflect on the past year at ClimateScience.