back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климаттын өзгөрүшү жөнүндө ынанымдуу кат жазуу

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүү жазуу аркылуу жарандык активдүүлүк жана түз иш-аракет түшүнүгү менен студенттерди тааныштырат, ошол эле учурда аларды ынанымдуу кат жазуу ыкмаларын жана бекем жүйө негиздерин үйрөтөт.

learning-outcomes

  • Ынандырып жазуу жөндөмү
  • Расмий кат жазууга машыгуу
  • Идея менен илимди натыйжалуу айкалыштыра билүү жөндөмү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.