back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климат тууралуу көркөм чыгарма жазуу

60 minutes

classroom-work

Климат тууралуу көркөм чыгарма (Cli-Fi) – климаттын өзгөрүшүнүн адамзат коомуна тийгизген таасири тууралуу маалымат берүүчү көркөм адабияттын бир тармагы. Бул көнүгүүдө студенттер берилген беш көрсөтмөнүн бирөөсүнө негизделген кыскача Cli-Fi чыгармасын жазышат.

learning-outcomes

  • Көркөм чыгарма жазууга машыгуу
  • Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери боюнча билимди колдоно билүү жана берүү жөндөмү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.