back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өзүңөрдүн балдар китебиңерди жазгыла

90 minutes

homework

Бул көнүгүүдө студенттер өздөрүнүн чыгармачыл жазуу көндүмүн практикалайт. Студенттер адегенде биздин балдарга арналган китептерибиздин бирин окуп, анан өздөрү жазышы керек (климаттык чечимдерге басым кылуу менен).

learning-outcomes

  • Балдар китебин жаза билүү
  • Жазуу көндүмүн көнүктүрүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.