back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Аялдар жана климат тууралуу окуганын түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун аялдар жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндү окушу шарт.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшү жөнүндө түшүнүк
  • Гендердик теңсиздикти кыскартуудан алынган пайдаларды түшүнүү
  • Аялдарды окутуудан алынган артыкчылыктарды түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.