back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Аялдар жана климат тууралуу окуганды түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнүү суроолоруна жооп берүүдөн мурун аялдар жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндү окууга тийиш.

learning-outcomes

  • Климаттын өзгөрүшүн түшүнүү
  • Гендердик теңсиздикти кыскартуудан алынган пайдаларды түшүнүү
  • Аялдарды окутуудан алынган артыкчылыктарды түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.