back to home
Earthly
ClimateScience

Уюлдарда эмне болуп жатат?

60 minutes

classroom-work

Атмосферага парник газдарын чыгара берсек, акырындык менен сөзсүз түрдө планетабыздын температурасын жогорулатып жатабыз. Бул жылуулук океан деңгээлинин көтөрүлүшүнө кантип таасир этерин сурап көрсөңөрчү? Азыркы учурда студенттер изилдечү нерсе ушул!

learning-outcomes

  • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнүн планетага жана адамзатына тийгизген таасирин түшүнүү
  • Деңиз музу менен кургактагы муздун айырмасын түшүнүү
  • Деңиз деңгээлинин көтөрүлүш себептерин түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.