back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климат өзгөрүп жатканда маселени чечүү

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүнүн максаты – студенттердин климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу импровизациялык жөндөмдөрүн практикалоо! Ар бир топко климаттын өзгөрүүсүнөн жапа чеккен кимдир бирөөнүн окуясы берилет жана аларга позитивдүү ой жүгүртүү менен аткаруу тапшырылат.

learning-outcomes

  • Импровицазия көндүмүн практикалоо
  • Климат тууралуу негизги түшүнүк
  • Климаттын өзгөрүшү адамдарга кандай таасир эткени жөнүндө негизги түшүнүк