back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Климат өзгөрүп жатканда маселени чечүү

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүнүн максаты – студенттердин климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу импровизациялык жөндөмдөрүн практикалоо! Ар бир топко климаттын өзгөрүүсүнөн жапа чеккен кимдир бирөөнүн окуясы берилет жана аларга позитивдүү ой жүгүртүү менен аткаруу тапшырылат.

learning-outcomes

  • Импровицазия көндүмүн практикалоо
  • Климат тууралуу негизги түшүнүк
  • Климаттын өзгөрүшү адамдарга кандай таасир эткени жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.