back to home
Earthly
ClimateScience

Климаттык чечимдерди колго жазуу

120 minutes

homework

Бул көнүгүүдө студенттер чакан топтордо адамдардын климаттын өзгөрүшү боюнча башынан өткөргөн окуялары жөнүндө кыска сценарийлерди жазып, алардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун сунушташат. Андан кийин сценарийлер аткарылат. Фондогу окуялар берилет.

learning-outcomes

  • Жазуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү
  • Пьеса жазуу жана импровизациялоо
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.