back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жерайым планетасын сактоо: Үн чыгарып оку

60 minutes

classroom-work

Биздин "Жерайым планетасын сактоо" деген биринчи балдар китебибизди класска окугула же окуучуларга үн чыгарып окуткула. Жерайым планетасын сактоо балдарды климаттын өзгөрүшү менен тааныштырып, аларга чара көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

learning-outcomes

  • Окуп түшүнүү практикасы
  • Климат тууралуу негизги түшүнүк
  • Үн чыгарып окууну практикалоо
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.