back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Мышыктар Борнео аралына парашют менен секиришет

30 minutes

homework

Окуучуларды экосистемалардын морттугу жана өз ара байланышы менен тааныштыруу. Бул көнүгүүдө студенттер экосистемада ири бузулууларга алып келген чыныгы турмуштук окуялардын тартибин аныкташат.

learning-outcomes

  • Экосистемадагы организмдердин бири бирине көз карандылыгын түшүнүү
  • Адамдардын экосистемага кантип таасир эте аларын жана тескерисинче кесепетин тийгизерин түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.