back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Өлчөмү боюнча буюртма берүү

20 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер бир жылда бөлүнгөн парник газдарына жараша жасаган иш-аракеттерине баа беришет. Студенттер адамдын кээ бир иш-аракеттери башкаларга караганда көбүрөөк булгай турганын жакшы түшүнүшү абзел.

learning-outcomes

  • Сандарды ирети менен жайгаштырып, эсептөө жүргүзө билүү
  • Адамдын түрдүү иш-аракеттеринин кесепетинен бөлүнүп чыккан салыштырмалуу эмиссиялар жөнүндө негизги түшүнүк
  • Климаттын өзгөрүшү менен адамдын иш-аракетинин байланышы жөнүндө негизги түшүнүк
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.