back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жаратылышты көрсөтүп, айтып берүү

30 minutes

homework

Табият менен жакшы мамиледе болуу жана көбүрөөк байланышта болуу адамды айлана-чөйрөгө жана жапайы жаратылышка жакшы мамиле кылууга түрткү берет. Бул көнүгүүдө окуучулар таап алган табиятка байланышы бар буюмду алып келип, класска сунуштайт.

learning-outcomes

  • Идеяны презентациялоо практикасы
  • Табигый дүйнөнүн көп түрдүүлүгү жөнүндө негизги түшүнүк
  • Табият дүйнөсүнө улуу таазим
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.