back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Ыр китебин жасагыла

60 minutes

homework

Бул көнүгүү окуучулардын чыгармачылыгын көрсөтүүгө жана кат аркылуу жаратылыш менен байланышууга жол ачуу үчүн иштелип чыккан. Бир нече сабактын ичинде студенттер поэзия жана уйкаштык схемаларын жазууну үйрөнүшөт жана жаратылыш темасындагы үч ырдан турган өздөрүнүн поэзия китебин жасашат.

learning-outcomes

  • Ыр жазууга жөндөмдүүлүк
  • Уйкаштык схемасын сактай билүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.