back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Гидроэнергетиканы окуп түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун гидроэнергетика жөнүндө үзүндү окушу шарт.

learning-outcomes

  • Гидроэнергетика жана анын кесепеттерин түшүнүү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.