Гидроэнергетиканы окуп түшүнүү

45 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун гидроэнергетика жөнүндө үзүндү окушу шарт.

learning-outcomes

  • Гидроэнергетика жана анын кесепеттерин түшүнүү