back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Жерайым менен кат жазышууну машыктыруу

60 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө окуучулар "Жерайым планетасын сактап калуу" аттуу биринчи балдар китебибиздеги сүйлөмдөрдү көчүрүп, кат жазуу көндүмдөрүн машыктырышат! Китепти алдын ала окуунун кереги жок болсо да, сөзсүз сунуштайбыз.

learning-outcomes

  • Тамгалап айтууга машыгуу
  • Кол жазманы машыктыруу
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.