back to home
Earthly
ClimateScience

Температура моделдеринин графигин түзүү

60 minutes

classroom-work

Климаттык модель – бул климаттын кандай өзгөрөрүн моделдөө үчүн окумуштуулар иштеп чыккан компьютердик программа. Бул көнүгүүдө студенттер реалдуу климат моделдеринен алынган маалыматты колдонуп, убакыттын өтүшү менен глобалдык орточо температуранын өзгөрүшүн көрсөткөн графикти түзүшөт.

learning-outcomes

  • Графиктен маалымат чыгара билүү
  • Моделден келечектеги окуяларды алдын ала айтуу жөндөмү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.