Температура моделдеринин графигин түзүү

60 minutes

classroom-work

Климаттык модель – бул климаттын кандай өзгөрөрүн моделдөө үчүн окумуштуулар иштеп чыккан компьютердик программа. Бул көнүгүүдө студенттер реалдуу климат моделдеринен алынган маалыматты колдонуп, убакыттын өтүшү менен глобалдык орточо температуранын өзгөрүшүн көрсөткөн графикти түзүшөт.

learning-outcomes

  • Графиктен маалымат чыгара билүү
  • Моделден келечектеги окуяларды алдын ала айтуу жөндөмү