back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Тамак-аш калдыктарын окууну түшүнүү

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун таратма материалдагы тамак-аш калдыктары жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндүнү окуп чыгышы керек.

learning-outcomes

  • Илимий-популярдуу текстти окуу жана тиешелүү суроолорго жооп берүү жөндөмү
  • Тамак-аш калдыктары жөнүндө негизги түшүнүк жана анын климаттын өзгөрүшүнө кандай тиешеси бар
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.