back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Тамак-аш калдыктарын окууну түшүнүү

30 minutes

classroom-work

Бул көнүгүүдө студенттер түшүнгөн суроолоруна жооп берүүдөн мурун таратма материалдагы тамак-аш калдыктары жана климаттын өзгөрүшү жөнүндө үзүндүнү окуп чыгышы керек.

learning-outcomes

  • Илимий-популярдуу текстти окуу жана тиешелүү суроолорго жооп берүү жөндөмү
  • Тамак-аш калдыктары жөнүндө негизги түшүнүк жана анын климаттын өзгөрүшүнө кандай тиешеси бар