back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Биомдор картасын түзүү

45 minutes

classroom-work

Биомдор аба ырайы, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн түрлөрү окшош болгон чоң аймактар ​​болуп саналат. Бул көнүгүүдө студенттер дүйнөлүк картада өздөрү тандаган беш биомду боёшот. Бул иш-аракет студенттердин изилдөө жана картографиялык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет.

learning-outcomes

  • Ар кандай биомдорду түшүнүү
  • Белгилүү бир биомдордо табылган флора жана фауна жөнүндө негизги түшүнүк
  • Изилдөө жана анализдөө көндүмдөрүн машыктыргыла
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.