Климаттын өзгөрүшү боюнча сурамжылоо

60 minutes

homework

Бул көнүгүү студенттерге айланасындагы элдин климаттын өзгөрүшү боюнча жалпы пикирин аныктоо үчүн сурамжылоону кантип иштеп чыгуу керектигин көрсөтөт. Алардын сурамжылоосу кеминде төрт түрдүү суроону камтып, таратма материалда көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдү аткарууга тийиш. иалда берилген көрсөтмөлөрдү аткарышы керек. Это задание показывает учащимся, как разработать опрос, чтобы определить общее мнение окружающих об изменении климата. Их опрос должен включать как минимум четыре различных типа вопросов и следовать рекомендациям, изложенным в раздаточном материале.

learning-outcomes

  • Сурамжылоо түзүп, жүргүзүү мүмкүнчүлүгү
  • Климаттын өзгөрүшү жөнүндө калктын маалымдуулугу боюнча негизги түшүнүк