back to home
Earthly
ClimateScience

banner-title

Дарактар аркылуу өткөн климаттык шарттарга анализ жүргүзүү

45 minutes

classroom-work

Биздин климаттык системанын тарыхын түшүнүүнүн бир жолу — дарак сөңгөгүндөгү шакекчелердин өлчөмүн карап көрүү. Бул көнүгүүдө окуучулар бак-дарактардын жашын жана өсүү жылдарын аныктап, мурда климат кандай болгондугу жөнүндө жыйынтык чыгарышат.

learning-outcomes

  • Өткөн климаттын кантип аныкталганын түшүнүү
  • Илимий ачылыштарды анализдеп, жыйынтык чыгарууга көнүгүү
  • Дарак шакекчелерин окуу мүмкүнчүлүгү
Earthly

We collect cookies only to improve our site, we don't sell or share data. Still, you can here. To learn more, please go through our Privacy & Cookie Policy.