Năng lượng sạch

Năng lượng sạch (Năng lượng tái tạo & Hạt nhân) là phần quan trọng nhất của giải pháp. Chúng ta có thể làm thế nào để cung cấp năng lượng cho thế giới một cách bền vững?