Sự phát thải theo Nguồn: Lĩnh vực nào phát thải nhiều nhất?

9 minute read

Updated on Tue Aug 03 2021

Phát thải khí nhà kính đến từ con người là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu. Nhưng những lượng khí thải đó đến từ đâu?

Lượng khí thải đến từ đâu?

Phát thải khí nhà kính đến từ đâu?

Có 2 cách phổ biến để phân loại phát thải khí nhà kính từ những hoạt động của con người:

  • Từ nguồn - phần lớn lượng khí thải tạo ra từ đâu
  • Từ mục đích sử dụng cuối - trong mỗi nguồn phát thải khí thải được sử dụng để làm gì

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn phát thải. Tiếp theo đó ta sẽ tìm hiểu về việc loại thành phẩm nào thải ra nhiều khí nhà kính nhất. Tất cả những dữ liệu về cả hai phương pháp đo lường lượng khí thải này có thể được tóm tắt trong một biểu đồ tuyệt vời sau:

Phát thải khí nhà kính trên thế giới được chia thành các lĩnh vực và mục đích sử dụng cuối

Phần bên trái của biểu đồ này chia lượng khí thải theo lĩnh vực mà chúng đến từ, ví dụ như: năng lượng, nông nghiệp và chất thải. Phần cột bên phải của biểu đồ thể hiện lượng khí thải đến từ những hoạt động sử dụng cuối. Điều này giúp chúng ta hiểu được rằng khí thải được thải ra từ việc sản xuất những sản phẩm và các hoạt động nhất định.

Lĩnh vực nào thải ra nhiều khí thải nhất?

Lĩnh vực nào thải ra nhiều khí thải nhất?


Quá trình sản xuất và phân phối năng lượng thải ra 76% lượng khí thải nhà kính!

Phần trăm khí thải nhà kính trên thế giới được chia theo lĩnh vực

Điều này bao gồm sự phát thải từ sản xuất nhiệt và điện, nhiên liệu giao thông, các tòa nhà, rò rỉ khí đốt và năng lượng để sản xuất phân bón và hàng tiêu dùng[NavigationNumbers].

Những nguồn phát thải từ lĩnh vực năng lượng

Chưa tính đến lượng khí thải đến từ việc sử dụng năng lượng, việc thay đổi canh tác và mục đích sử dụng đất đã chiếm đến 14.8% lượng khí thải (nếu chúng ta tính đến lượng khí thải từ việc sử dụng năng lượng, con số này sẽ còn cao hơn nữa!). Điều này khiến việc thay đổi canh tác và mục đích sử dụng đất trở thành nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất chỉ đứng sau năng lượng.

Bạn có thể nghĩ đến những quy trình canh tác nào sinh ra khí thải nhà kính không?


Thực ra tất cả các quá trình này đều thải ra khí nhà kính vào bầu khí quyển!

Nguồn khí thải nhà kính đến từ lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực này cũng bao gồm khí thải đến từ việc thay đổi mục đích sử dụng đất. Cây cối và đất dinh dưỡng có xu hướng hấp thụ khí CO₂ từ không khí nhiều hơn thải ra. Chúng được biết đến như bồn chứa carbon. Nhưng khi những khu rừng bị thay thế bằng những nông trại, những con đường và những tòa nhà, khí carbon vốn được tích trữ trong chúng sẽ thải ra lại vào không khí.

Cây cối loại bỏ khí carbon khỏi không khí

Tiếp theo sau nông nghiệp là những hoạt động công nghiệp, chiếm 5,6% lượng khí thải. Bao gồm lượng khí thải đến từ hoạt động sản xuất xi măng, hóa chất và những vật liệu khác (như nhựa, cao su và vải nhân tạo).

Đây là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính tăng nhanh nhất và đã tăng 174% kể từ năm 1990!.

Sản xuất xi măng

3,2% lượng phát thải khí nhà kính khác của con người đến từ rác thải. Bạn có thể nghĩ đến quá trình nào nhìn chung sẽ phát thải khí nhà kính vào khí quyển không?


Rác thải tại các bãi phế liệu, phân loại chất thải lỏng và xử lý chất thải của con người đều sinh ra khí thải nhà kính, đặc biệt là khí mêtan và khí đinitơ monoxit. Nguồn phát thải lớn nhất đến từ bãi chôn lấp chất thải rắn, bao gồm thức ăn thừa.

Phát thải từ chất thải

Chúng ta đã tìm hiểu về những lĩnh vực sinh ra nhiều khí thải nhà kính nhất. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu những mục đích sử dụng hay hoạt động cuối nào chịu trách nhiệm cho sự phát thải này.

Chương tiếp theo