شبکه‌ای برای سازمان‌های غیردولتی که راه حل‌های اقلیمی را ترویج می‌کنند

با شرکای ما ارتباط برقرار کنید، از منابع کلایمت ساینس استفاده کنید و با ما اقدام کنید.

Loading...

دانشگاه‌ها ، برنامه‌های دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی

Cambridge Zero (University of Cambridge) profile pic

Cambridge Zero (University of Cambridge)

Nature-Based Solutions Initiative (University of Oxford) profile pic

Nature-Based Solutions Initiative (University of Oxford)

Centre of Excellence for Climate Extremes profile pic

Centre of Excellence for Climate Extremes

Grantham Institute profile pic

Grantham Institute

همکاری‌های دولتی و بین دولتی

United Nations Climate Change: Global Climate Action profile pic

United Nations Climate Change: Global Climate Action

Action for Climate Empowerment profile pic

Action for Climate Empowerment