beautiful-curved-background
beautiful-curved-background

حل تغییرات اقلیمی با درک آن شروع می‌شود.

منابع ساده و قابل درک و مبتنی بر علم ما را کاوش کنید و سفر آموزش اقلیمی خود را از امروز شروع کنید.

حمایت شده توسط

یاد بگیرید. الهام بگیرید. اقدام کنید.

در دوره‌ها ثبت‌نام کنید، در یک مسابقه جهانی برای یافتن راه‌حل‌های اقلیم شرکت کنید و بخشی از جامعه متخصصان و افراد مشتاق حل تغییرات اقلیمی شوید.

ارائه‌ی آموزش درباره‌ی اقلیم
برای همه‌ی افراد در جهان!

رسیدن به

بیش از دو میلیون نفر

یادگیرندگان در

۱۹۰ کشور

زبان‌ها

۱۷ و ادامه دارد

Background figure

مورد اعتماد توسط