Hoàn tác biến đổi khí hậu?

Chúng ta có thể loại bỏ CO₂ khỏi không khí không?