Sự thích nghi

Chúng ta không thể trốn tránh hoàn toàn khỏi biến đổi khí hậu. Vậy chúng ta làm thế nào để chuẩn bị cho việc đó?