Sự thích nghi

Chúng ta không thể tránh khỏi biến đổi khí hậu hoàn toàn. Vậy chúng ta làm thế nào để chuẩn bị cho việc đó?