Kobiety i zmiany klimatyczne: Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i wzmocnienie pozycji kobiet

12 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 29 Apr 2021

Wszyscy doświadczamy świata w inny sposób. Jednak aby rozwiązać problem zmian klimatu, musimy wziąć pod uwagę wszystkie punkty widzenia. Wzmacnianie pozycji kobiet ma fundamentalne znaczenie dla budowania lepszej przyszłości – zarówno pod względem społecznym, jak i środowiskowym.

Image of

Jest tak wiele sposobów, na które kobiety mogą pomóc w walce z kryzysem klimatycznym, że nie mamy czasu, by omówić je tu wszystkie. W tym rozdziale przyjrzymy się tylko trzem sposobom, poprzez które równość płci może pomóc w rozwiązaniu problemu zmian klimatu: poprawie dostępu i równości w rolnictwie, planowaniu rodziny i przywództwie klimatycznym.

Rolniczki w krajach rozwijających się

W krajach rozwijających się grunty uprawiane przez kobiety dają o 20-30% mniej plonów niż grunty uprawiane przez mężczyzn . Dlaczego istnieje ta „różnica w plonach między płciamiu0022?

Dowody są jasne: umiejętności rolnicze kobiet są tak samo dobre jak mężczyzn , ale mają one trudności z dostępem do równych możliwości i zasobów. To stawia je w niekorzystnej sytuacji .

Image of Szanse kobiet vs szanse mężczyzn

Szanse kobiet vs szanse mężczyzn

W krajach rozwijających się 43% pracy w rolnictwie jest wykonywane przez kobiety . W związku z tym, że prawie połowa wszystkich rolników cierpi z powodu niskiej wydajności, nierówność płci stanowi realne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego .

Dzięki zwiększeniu produktywności rolniczej kobiet można produkować więcej żywności na istniejących gruntach rolnych, co oznacza, że można byłoby wycinać mniej lasów pod dodatkowe pola do uprawy żywności .

Ponadto zwiększenie produktywności rolniczej kobiet mogłoby zmniejszyć liczbę osób cierpiących głód o 100-150 milionów  oraz poprawić jakość życia dzieci na całym świecie .

Posiadanie i kontrolowanie gruntów

Bezpieczny dostęp do ziemi jest podstawowym warunkiem prowadzenia działalności rolniczej . Jednak przepisy dotyczące własności ziemi często faworyzują mężczyzn . Sprawia to, że prawa kobiet do ziemi zależą od ich męskich krewnych . W całym rozwijającym się świecie kobiety mają mniejsze szanse na posiadanie i kontrolowanie ziemi niż mężczyźni, a ziemia, którą nabywają, jest często mniejsza i mniej żyzna .

Image of Ziemka w słomkowym kapeluszu uderzająca młotkiem

Ziemka w słomkowym kapeluszu uderzająca młotkiem

Co gorsza, sprawia to, że banki mniej chętnie oferują kredyty kobietom, przez co nie mogą one kupić technologii rolniczej, która mogłaby zwiększyć ich produktywność .

Image of Odsetek gruntów należących do kobiet 

Odsetek gruntów należących do kobiet 

Posiadając ziemię na własność, rolnicy są pewni, że w przyszłości będą czerpać korzyści z dobrego zarządzania . To sprawia, że są bardziej skłonni do inwestowania w zrównoważone praktyki rolnicze, które zwiększają plony i pozwalają uniknąć niezrównoważonego wylesiania .

Czas dla kobiet

Gospodarstwa kobiet są również mniej wydajne niż gospodarstwa mężczyzn, ponieważ ich inne obowiązki ograniczają ilość czasu, jaki mogą poświęcić na pracę na roli .

Oprócz pracy na roli kobiety są tradycyjnie odpowiedzialne za obowiązki domowe, takie jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi, utrzymanie domu i przygotowywanie posiłków .

Image of Nieodpłatne obowiązki opiekuńcze pełnione przez kobiety

Nieodpłatne obowiązki opiekuńcze pełnione przez kobiety

To zdumiewająco długo w porównaniu do mężczyzn, którzy spędzają średnio tylko około 35 minut dziennie na wykonywaniu nieodpłatnych obowiązków . W rzeczywistości jest to wzorzec, który można zaobserwować na całym świecie, zarówno w krajach bogatych, jak i biednych .

W skali globalnej kobiety wykonują średnio 2,5 razy więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni .

Nieodpłatne obowiązki domowe są całkowicie niezbędne dla utrzymania szczęśliwych i zdrowych rodzin, ale często są pomijane i zajmują o wiele więcej czasu, niż powinny .

Image of Obowiązki kobiet i dzieci związane z pozyskiwaniem wody 

Obowiązki kobiet i dzieci związane z pozyskiwaniem wody 

Proste rozwiązania, takie jak budowa lokalnych studni, mogą uwolnić czas kobiet . Mogłoby to pomóc zniwelować różnice w produktywności rolnej kobiet i mężczyzn, ponieważ pozwoliłoby im spędzać więcej czasu na pracy na roli, jeśli tak postanowią .

Drugi sposób, żeby zwiększyć produktywność rolną kobiet, to pomóc im, żeby stały się bardziej wydajnymi rolniczkami .

Zadania tradycyjnie wykonywane przez mężczyzn, takie jak oranie pól, zwykle wykorzystują siłę zwierząt, co zwiększa ich efektywność . Z kolei zadania tradycyjnie wykonywane przez kobiety, takie jak pielenie i zbieranie plonów, często nie są zmechanizowane . Zamiast tego wykonuje się je przy użyciu tradycyjnych narzędzi ręcznych i są bardzo czasochłonne .

W Indiach kobiety zazwyczaj pielą pola soi przy użyciu tradycyjnych narzędzi ręcznych, schylając się lub kucając. Jest to powolne, niewygodne i może powodować urazy .

Spójrz na to:

Image of Pielenie pól soi za pomocą narzędzi ręcznych

Pielenie pól soi za pomocą narzędzi ręcznych

Udoskonalone narzędzia zmniejszają obciążenie kobiet pracą i zwiększają ich wydajność .

Jest to ulepszona „motyka z dwoma kołamiu0022, która służy do odchwaszczania pól soi w pozycji stojącej:

Image of Odchwaszczanie za pomocą motyki dwukołowej

Odchwaszczanie za pomocą motyki dwukołowej

Narzędzie to skraca o połowę czas poświęcony na pielenie i znacznie zmniejsza wysiłek fizyczny .

Zapewnienie kobietom silnych praw do ziemi, jak również udogodnień i narzędzi do efektywnego zarządzania swoim czasem, nie tylko otwiera przed nimi więcej możliwości, ale również zwiększa plony z istniejących gruntów rolnych, co jest korzystne również dla naszej planety .

Planowanie rodziny

Image of Planowanie rodziny

Planowanie rodziny

Planowanie rodziny polega na umożliwieniu kobietom wyboru, czy chcą mieć dzieci, ile chcą mieć dzieci i kiedy chcą je mieć . Osiąga się to dzięki stosowaniu nowoczesnych metod antykoncepcji .

W 2019 roku 24% wszystkich kobiet w wieku rozrodczym na świecie, które chciały stosować planowanie rodziny, nie miało dostępu do potrzebnych im środków antykoncepcyjnych .

W rezultacie wśród kobiet panuje wysoki wskaźnik nieplanowanych ciąż .

Sytuacja jest jeszcze gorsza w krajach rozwijających się : 225 milionów kobiet z krajów o niskich dochodach twierdzi, że chce decydować o tym, czy i kiedy zajdzie w ciążę, ale nie może, ponieważ nie ma dostępu do antykoncepcji .

Image of Odsetek kobiet stosujących nowoczesne metody antykoncepcji 

Odsetek kobiet stosujących nowoczesne metody antykoncepcji 

Rozwiązaniem jest zapewnienie wszystkim równego dostępu do środków antykoncepcyjnych.

Po pierwsze, planowanie rodziny i środki antykoncepcyjne dają kobietom władzę nad ich życiem i ciałem . Mając kontrolę nad swoim zdrowiem reprodukcyjnym, młode kobiety mają większe szanse na ukończenie edukacji i stworzenie podstaw swojej przyszłości . Kobiety mogą planować ciążę w zależności od swojej kariery i sytuacji osobistej, co pozwala im na wybór i realizację swoich ambicji .

Image of Antykoncepcja pozwala kobietom planować swoje życie

Antykoncepcja pozwala kobietom planować swoje życie

Po drugie, poprzez wzmacnianie pozycji kobiet, świadczenie usług planowania rodziny przynosi również korzyści dla środowiska .

Dzięki powszechnej antykoncepcji kobiety mają mniejszą liczbę dzieci , co może zmniejszyć globalne emisje .

Image of Współczynnik płodności vs powszechność antykoncepcji 

Współczynnik płodności vs powszechność antykoncepcji 

Upowszechnienie planowania rodziny spowolniłoby wzrost populacji poprzez zapobieganie nieplanowanym urodzeniom, do których mogłoby dojść bez antykoncepcji .

W rzeczywistości planowanie rodziny ma ogromny potencjał, żeby zmniejszyć przewidywane globalne emisje, zwłaszcza w połączeniu z edukacją dziewcząt (sprawdź rozdział poświęcony edukacji).

Planowanie rodziny w połączeniu z edukacją dziewcząt mogłoby zredukować globalne emisje o 85,4 Gt ekwiwalentu CO₂ do 2050 roku .

To ponad 1,5 raza więcej niż całkowita emisja wytworzona w 2018 roku ! Poprzez spowolnienie wzrostu populacji, planowanie rodziny i edukacja mogłyby zapewnić 16-29% redukcji emisji potrzebnej do uniknięcia ocieplenia klimatu o ponad 2ºC .

Co zadziwiające, planowanie rodziny zmniejsza emisje na poziomie zaledwie 4,5 dolara za tonę ekwiwalentu CO₂, która nie jest emitowana z powodu wynikającego z tego ograniczenia wzrostu populacji !

Kobiety jako liderki w dziedzinie klimatu

Na świecie władza nie jest dzielona równo między płcie . Według stanu na październik 2019 roku tylko 24,5% polityków wszystkich państw stanowiły kobiety . Chociaż różnica między płciami w polityce występuje na całym świecie, jest ona szczególnie duża w Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowej i państwach arabskich .

Skąd bierze się ta różnica między płciami? Kobiety napotykają wiele barier, które przeszkadzają im wejść do polityki .

Image of Kobiety napotykają wiele barier w integracji politycznej .

Kobiety napotykają wiele barier w integracji politycznej .

Dlaczego więc ma to znaczenie dla zmian klimatu?

Kobiety stanowią większość ubogich i bezbronnych ludzi na świecie , co oznacza, że to one zazwyczaj najdotkliwiej odczuwają skutki zmian klimatycznych .

Jeśli kobiety nie zostaną włączone w procesy decyzyjne dotyczące klimatu, ich potrzeby nie zostaną zaspokojone, a istniejące nierówności będą się pogłębiać .

Ale włączanie kobiet w podejmowanie decyzji politycznych to nie tylko słuszne działanie; to także mądry wybór dla ludzi i środowiska .

Różne płcie doświadczają świata w różny sposób, mają więc różne potrzeby, ale też różną wiedzę . Szczególnie w krajach rozwijających się tradycyjne obowiązki kobiet oznaczają, że mają one wyjątkowe zrozumienie kwestii ochrony środowiska . Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, musimy wykorzystać wiedzę i umiejętności zarówno mężczyzn, jak i kobiet !

Co więcej, kobiety mają zazwyczaj inne opinie i perspektywy niż mężczyźni, co może pomóc w tworzeniu zrównoważonej polityki . Podejmując decyzje, kobiety często biorą pod uwagę swoją rodzinę i społeczność, a także siebie . Ponadto kobiety zazwyczaj unikają podejmowania ryzyka i wykazują większą troskę o środowisko .

Czy jest więc szansa, że włączenie kobiet w proces decyzyjny i przywództwo już pomaga środowisku? Istnieje wzór, w którym równouprawnienie kobiet w przywództwie zazwyczaj idzie w parze z lepszymi działaniami na rzecz klimatu . Oto tylko kilka przykładów: 

Image of Kobiety uczestniczące w procesie podejmowania decyzji i przywództwie pomagają środowisku !

Kobiety uczestniczące w procesie podejmowania decyzji i przywództwie pomagają środowisku !

Inne czynniki również mogą mieć wpływ na te tendencje, a liderzy każdej płci mogą podejmować zarówno dobre, jak i złe decyzje. Niemniej jednak przywództwo, w którym występuje większa różnorodność, generalnie osiąga lepsze wyniki . Wzmocnienie pozycji kobiet jako decydentek i liderek międzynarodowych może zmniejszyć nierówności i pomóc w walce ze zmianami klimatu .

Image of

Podsumowanie

Poprzez wzmacnianie pozycji kobiet możemy budować przyszłość, której chcemy dla ludzkości. W tej przyszłości ludzie wszystkich płci mają prawo dokonywać wyborów i mieć dostęp do zasobów potrzebnych im do zdrowego, zrównoważonego i satysfakcjonującego życia.

A realizując tę wizję świata, możemy nawet powstrzymać zmiany klimatu.

Następny rozdział