Problemy otwarte: Czego jeszcze nie wiemy o adaptacji

9 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 30 Apr 2021

Problem 1: Adaptacja do zmian klimatu a zrównoważony rozwój

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

face
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Wiele krajów rozwiniętych zapewnia międzynarodową pomoc w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak ubóstwo, niedożywienie i konflikty . Niestety zmiany klimatyczne nie tylko stwarzają nowe problemy, ale mogą również pogorszyć te już istniejące . Zatem rezygnując z adaptacji, ryzykujemy utrudnieniami w realizacji globalnych celów rozwojowych.

W związku z tym gros naukowców i organizacji międzynarodowych zgadza się co do tego, że wspieranie rozwoju i adaptacja do zmian klimatu powinny iść w parze .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Problem 2: Jak możemy zlikwidować lukę adaptacyjną?

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Jednym z rozwiązań problemu luki finansowej w adaptacji do zmian klimatu jest pomoc bogatych krajów w finansowaniu działań dostosowawczych tych krajów, które nie mogą sobie na nie pozwolić . Jednym z celów Porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu było przyczynienie się do zmniejszenia luki w adaptacji poprzez zwiększenie dostępnych funduszy dla krajów rozwijających się . Chociaż z pewnością jest to krok we właściwym kierunku, naprawienie globalnych nierówności wymaga jeszcze sporo pracy.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Climate Analytics
arrow_forward ActionAid

Problem 3: Musimy przygotować się na potrzeby uchodźców klimatycznych

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Migrant klimatyczny to ktoś, kto na jakiś czas lub na stałe przemieszcza się w odpowiedzi na skutki zmian klimatycznych (np. rosnący poziom mórz, susze  oraz przyczyny społeczne lub ekonomiczne ). Obecne szacunki przewidują, że do 2050 r. od 25 mln do 1 mld osób może stać się migrantami klimatycznymi .

Główny problem jest taki, że migranci klimatyczni mają bardzo niewiele praw . Wynika to częściowo z faktu, że koncepcja ta jest tak nowa, że prawodawcy nie zdążyli dostosować przepisów . W związku z tym aby uniknąć kryzysu, musimy skupić się na rozwiązaniach politycznych i prawnych . Zasadniczo polega to na stworzeniu krajowych i międzynarodowych przepisów chroniących migrantów klimatycznych , takich jak Cancun Adaptation Framework z 2010 r. (UNFCCC) . Inne rozwiązania obejmują planowaną relokację  lub zabezpieczenie praw do gruntów; zapewnienie gruntów ma pomóc ludziom stanąć na nogach, umożliwiając im produkcję własnej żywności i wsparcie finansowe .

Powiązania między zmianami klimatycznymi, konfliktami i migracją są złożone . W związku z tym musimy skupić się na potrzebach różnych społeczności migrantów , wspierać decyzje ludzi dotyczące adaptacji  i w miarę możliwości planować z wyprzedzeniem .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward UNHCR
arrow_forward EJFoundation
arrow_forward Climate Refugees

Problem 4: Musimy zaktualizować przepisy dotyczące ochrony środowiska, aby uwzględniały zmiany klimatyczne

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

W budownictwie obowiązują już przepisy, które mają na celu ochronę środowiska . Większość krajów nie ma jednak oficjalnych wskazówek lub regulacji dotyczących sposobów budowania z myślą o zmianach klimatu . Aby temu zaradzić, potrzebne będą nowe normy budowlane, które sprawią, że budynki staną się bezpieczniejsze i bardziej wydajne .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Davidson
arrow_forward OECD
arrow_forward Stewart

Problem 5: Musimy opracować technologie, które zwiększą nasze zasoby wodne

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefacefaceface
attach_moneyattach_money
person

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Omawialiśmy już technologię odsalania, która pozwala przekształcić słoną wodę w nadającą się do użytku słodką wodę . Niestety odsalanie może być kosztowne  i wiąże się z szeregiem problemów środowiskowych .

Podczas gdy niektóre osoby pracują nad usprawnieniem procesu odsalania , jedną z obiecujących alternatyw jest oczyszczanie i ponowne wykorzystanie dostępnej już wody . Woda odzyskana może być następnie użyta do celów rolniczych lub przemysłowych . Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie tej technologii tak, abyśmy odzyskaną wodę mogli również pić!

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Graphene Filters

Problem 6: Jak radzić sobie z uciążliwymi owadami?

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_moneyattach_money

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Jednym z opracowywanych obecnie rozwiązań jest genetyczna modyfikacja roślin uprawnych, tak aby odstraszały szczególnie uciążliwe gatunki owadów . Jednak ta technika może zaszkodzić pożytecznym owadom (chociaż w mniejszym stopniu niż tradycyjne pestycydy), podczas gdy szkodniki mogą z czasem wykształcić odporność na systemy obronne roślin . Oznacza to, że będziemy musieli bazować na istniejących metodach zwalczania szkodników, takich jak płodozmian  i eksploatacja naturalnych procesów , lub znaleźć nowe sposoby adaptacji do zmiennego zagrożenia szkodnikami .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Hutton
arrow_forward CABI
arrow_forward Imperial

Problem 7: Potrzebujemy wielostronnej dyskusji dotyczącej planowania adaptacji

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

faceface
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Mówiliśmy o tym, że często niektóre grupy ludzi (tj. kobiety, młodzież i ludność autochtoniczna) są pomijane w procesie decyzyjnym . Dlatego przy wyborze sposobu adaptacji musimy zachęcać ludzi do partycypacji, aby społeczności najbardziej dotknięte zmianami klimatu miały możliwość wypowiedzenia się w zakresie opracowywania i wdrażania środków adaptacyjnych . Badania faktycznie pokazują, że decyzje podejmowane wspólnie przez ludzi z różnych środowisk często prowadzą do lepszych efektów zarówno dla ludzi, jak i planety .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward CDKN
arrow_forward UNFCCC

Problem 8: Jak i kiedy powinniśmy wdrażać adaptację?

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefacefaceface
attach_moneyattach_money
personpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Skutki zmian klimatu mogą być zarówno stopniowe, jak i nagłe, zatem trudno jest przewidzieć, kiedy i jak się do nich zaadaptować . Ludzie z powodzeniem dostosowywali się do środowiska od milionów lat , ale w planowaniu z wyprzedzeniem nie jesteśmy już aż tak dobrzy. Obecnie rządy nie uznają za priorytet problemów długoterminowych, takich jak zmiany klimatu, i przekierowują większość swojego czasu i zasobów gdzie indziej .

Musimy jak najszybciej zacząć planować adaptację . Niektóre z najsłabiej rozwiniętych krajów świata stworzyły już Narodowe Plany Działania w zakresie Adaptacji, które wyznaczają cele adaptacyjne . Reszta świata musi podążyć za ich przykładem, aby ustalić, jak adaptacja może wyglądać w różnych miejscach i jak będzie finansowana . Kluczem do tej strategii jest aktualizowanie tych planów w miarę dalszego budowania naszej wiedzy na temat skutków klimatycznych i rozwiązań adaptacyjnych .

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

Przejdź do quizu!