Problemy otwarte: Czego jeszcze nie wiemy o adaptacji

3 minute read

Zaktualizowano Fri Apr 30 2021

Problem: Climate Change Adaptation versus Sustainable Development?

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Wiele krajów rozwiniętych zapewnia międzynarodową pomoc w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak ubóstwo, niedożywienie i konflikty. Niestety zmiany klimatyczne nie tylko stwarzają nowe problemy, ale mogą również pogorszyć te już istniejące. Zatem rezygnując z adaptacji, ryzykujemy utrudnieniami w realizacji globalnych celów rozwojowych.

W związku z tym gros naukowców i organizacji międzynarodowych zgadza się co do tego, że wspieranie rozwoju i adaptacja do zmian klimatu powinny iść w parze.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: How do we close the adaptation gap?

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Jednym z rozwiązań problemu luki finansowej w adaptacji do zmian klimatu jest pomoc bogatych krajów w finansowaniu działań dostosowawczych tych krajów, które nie mogą sobie na nie pozwolić. Jednym z celów Porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu było przyczynienie się do zmniejszenia luki w adaptacji poprzez zwiększenie dostępnych funduszy dla krajów rozwijających się. Chociaż z pewnością jest to krok we właściwym kierunku, naprawienie globalnych nierówności wymaga jeszcze sporo pracy.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We need to prepare for the needs of climate refugees

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Migrant klimatyczny to ktoś, kto na jakiś czas lub na stałe przemieszcza się w odpowiedzi na skutki zmian klimatycznych (np. rosnący poziom mórz, susze oraz przyczyny społeczne lub ekonomiczne[Farbokto]). Obecne szacunki przewidują, że do 2050 r. od 25 mln do 1 mld osób może stać się migrantami klimatycznymi.

Główny problem jest taki, że migranci klimatyczni mają bardzo niewiele praw. Wynika to częściowo z faktu, że koncepcja ta jest tak nowa, że prawodawcy nie zdążyli dostosować przepisów[Nihshimura, Farbokto]. W związku z tym aby uniknąć kryzysu, musimy skupić się na rozwiązaniach politycznych i prawnych. Zasadniczo polega to na stworzeniu krajowych i międzynarodowych przepisów chroniących migrantów klimatycznych, takich jak Cancun Adaptation Framework z 2010 r. (UNFCCC). Inne rozwiązania obejmują planowaną relokację lub zabezpieczenie praw do gruntów; zapewnienie gruntów ma pomóc ludziom stanąć na nogach, umożliwiając im produkcję własnej żywności i wsparcie finansowe.

Powiązania między zmianami klimatycznymi, konfliktami i migracją są złożone. W związku z tym musimy skupić się na potrzebach różnych społeczności migrantów, wspierać decyzje ludzi dotyczące adaptacji i w miarę możliwości planować z wyprzedzeniem.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We need to update environmental regulations to account for climate change

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

W budownictwie obowiązują już przepisy, które mają na celu ochronę środowiska. Większość krajów nie ma jednak oficjalnych wskazówek lub regulacji dotyczących sposobów budowania z myślą o zmianach klimatu. Aby temu zaradzić, potrzebne będą nowe normy budowlane, które sprawią, że budynki staną się bezpieczniejsze i bardziej wydajne.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We need to develop technologies that enhance our water supplies

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Omawialiśmy już technologię odsalania, która pozwala przekształcić słoną wodę w nadającą się do użytku słodką wodę. Niestety odsalanie może być kosztowne i wiąże się z szeregiem problemów środowiskowych.

Podczas gdy niektóre osoby pracują nad usprawnieniem procesu odsalania, jedną z obiecujących alternatyw jest oczyszczanie i ponowne wykorzystanie dostępnej już wody. Woda odzyskana może być następnie użyta do celów rolniczych lub przemysłowych. Kolejnym wyzwaniem jest dostosowanie tej technologii tak, abyśmy odzyskaną wodę mogli również pić!

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: How do we manage pesky insects?

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Jednym z opracowywanych obecnie rozwiązań jest genetyczna modyfikacja roślin uprawnych, tak aby odstraszały szczególnie uciążliwe gatunki owadów. Jednak ta technika może zaszkodzić pożytecznym owadom (chociaż w mniejszym stopniu niż tradycyjne pestycydy), podczas gdy szkodniki mogą z czasem wykształcić odporność na systemy obronne roślin. Oznacza to, że będziemy musieli bazować na istniejących metodach zwalczania szkodników, takich jak płodozmian i eksploatacja naturalnych procesów, lub znaleźć nowe sposoby adaptacji do zmiennego zagrożenia szkodnikami.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We need more diverse voices in adaptation planning

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Mówiliśmy o tym, że często niektóre grupy ludzi (tj. kobiety, młodzież i ludność autochtoniczna) są pomijane w procesie decyzyjnym. Dlatego przy wyborze sposobu adaptacji musimy zachęcać ludzi do partycypacji, aby społeczności najbardziej dotknięte zmianami klimatu miały możliwość wypowiedzenia się w zakresie opracowywania i wdrażania środków adaptacyjnych. Badania faktycznie pokazują, że decyzje podejmowane wspólnie przez ludzi z różnych środowisk często prowadzą do lepszych efektów zarówno dla ludzi, jak i planety.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: How and when should we adapt?

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Skutki zmian klimatu mogą być zarówno stopniowe, jak i nagłe, zatem trudno jest przewidzieć, kiedy i jak się do nich zaadaptować. Ludzie z powodzeniem dostosowywali się do środowiska od milionów lat, ale w planowaniu z wyprzedzeniem nie jesteśmy już aż tak dobrzy. Obecnie rządy nie uznają za priorytet problemów długoterminowych, takich jak zmiany klimatu, i przekierowują większość swojego czasu i zasobów gdzie indziej.

Musimy jak najszybciej zacząć planować adaptację. Niektóre z najsłabiej rozwiniętych krajów świata stworzyły już Narodowe Plany Działania w zakresie Adaptacji, które wyznaczają cele adaptacyjne. Reszta świata musi podążyć za ich przykładem, aby ustalić, jak adaptacja może wyglądać w różnych miejscach i jak będzie finansowana. Kluczem do tej strategii jest aktualizowanie tych planów w miarę dalszego budowania naszej wiedzy na temat skutków klimatycznych i rozwiązań adaptacyjnych.

Click to learn more:

Who is working on this:

Następny rozdział