Zdrowie: Zachowanie zdrowia w zmieniającym się klimacie

9 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 08 May 2021

Nasze zdrowie jest ściśle powiązane ze zdrowiem naszej planety . Oznacza to, że jeśli nasza planeta zachoruje, zachorujemy i my . Na przykład wyższy poziom CO₂ w atmosferze jest związany z niższym poziomem białka, żelaza i cynku w roślinach, które uprawiamy. Prowadzi to do gorszej jakości żywności i utrudnia ludziom pozyskanie odpowiednio pożywnego jedzenia . W tym rozdziale zbadamy, dlaczego kryzys klimatyczny jest również kryzysem zdrowotnym  i w jaki sposób możemy dostosować naszą opiekę zdrowotną do zagrożeń, przed którymi stoimy.

Co się stanie, jeśli się nie dostosujemy?

Image of Zdrowie i zmiany klimatu

Zdrowie i zmiany klimatu

1. Skutki bezpośrednie

Ponieważ Ziemia podgrzewa się, ryzyko wystąpienia chorób związanych z wysokimi temperaturami wzrasta  gdyż serce, płuca i nerki muszą intensywniej pracować, aby utrzymać temperaturę ciała . Dodatkowe 125 milionów osób było narażonych na fale upałów w latach 2000-2016 , a naukowcy przewidują, że fale „megaupałów” (tzn. co najmniej 6 dni z temperaturami powyżej 30ºC) będą występowały w Europie do 2050 r. od pięciu do dziesięciu razy częściej. Z drugiej strony, te wysokie temperatury mogą skutkować mniejszą liczbą zgonów związanych z niską temperaturą .

Niektóre choroby, takie jak cholera, denga i malaria, są wrażliwe na zmiany klimatu. Oznacza to, że rozprzestrzenianie się choroby zależy od czynników takich jak temperatura i opady . Dlatego jeśli klimat się zmienia, ma to wpływ na to gdzie te choroby występują i kogo dotykają .

Image of Wpływ zmian klimatu na zdrowie

Wpływ zmian klimatu na zdrowie

2. Skutki pośrednie

Zmiany klimatu mogą również pośrednio wpływać na zdrowie w sposób, który nie jest zawsze oczywisty. Weźmy powodzie, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania się niektórych chorób , lub zanieczyszczenie spowodowanego pożarami lasów, które co roku powodują około 340 000 przedwczesnych zgonów . Możemy również spodziewać się częstszych konfliktów między krajami i konfliktów wewnętrznych  oraz większej liczby uchodźców klimatycznych, którzy nie są w stanie uzyskać podstawowej opieki zdrowotnej .

Przewiduje się, że te skutki zmian klimatu dla zdrowia będą bardzo kosztowne dla społeczeństwa ze względu na spowodowane choroby i zgony .

Image of Wpływ zmian klimatu na zdrowie

Wpływ zmian klimatu na zdrowie

Największe ryzyko dotyczy osób najstarszych i najmłodszych  oraz osób mieszkających w krajach, w których już teraz trudno jest uzyskać przyzwoitą opiekę zdrowotną . Zmiany klimatu zagrażają również zdrowiu przyszłych pokoleń . Jeśli mamy uniknąć najgorszych zagrożeń dla zdrowia, musimy jak najszybciej przygotować się i dostosować .

Opieka zdrowotna reagująca na zmiany klimatu

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma ogromny potencjał zapobiegania w przyszłości niepotrzebnym chorobom i zgonom . To ważne działania w zakresie mitygacji, ale nadal musimy się dostosowywać i w tym celu potrzebujemy planu . W 2018 r. tylko 48 państw posiadało formalne plany dostosowawcze w zakresie zdrowia, jednak nawet wtedy większości z nich trudno było je wdrożyć .

Na początku musimy się upewnić, że każdy ma podstawowy dostęp do opieki zdrowotnej , budując szpitale i kliniki tam, gdzie są najbardziej potrzebne . Na przykład na obszarach narażonych na powodzie, takich jak Bangladesz, niektóre społeczności korzystają obecnie z „pływających szpitali” . Możemy również dostosować się poprzez zatrudnianie większej liczby pielęgniarek i lekarzy oraz zapewnienie im szkoleń w zakresie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze zmian klimatu, a także sposobów leczenia ich .

Image of Pływające szpitale

Pływające szpitale

Od niedawna projektuje się „bardziej ekologiczne” szpitale , które w większym stopniu wykorzystują przyjazne dla środowiska projekty budynków, są zaopatrzane w energię odnawialną i stosują telemedycynę (tzn. zapewnianie opieki na odległość przy użyciu technologii komunikacyjnych ); te rozwiązania mogą obniżyć koszty i ratować życie . Ten rodzaj adaptacji tworzy „korzyści dodatkowe” (tj. rozwiązania, które mają wiele zalet) .

Image of Ekologiczne szpitale

Ekologiczne szpitale

Adaptacja poza sektorem opieki zdrowotnej

Jednak nie tylko sektor ochrony zdrowia będzie musiał się dostosować . Jeśli chcemy zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia związane ze zmianami klimatu, będzie to wymagało wysiłku ze strony rządów i przemysłu . Oznacza to inwestowanie w lepszą infrastrukturę sanitarną , monitoring klimatu , edukację  i rolnictwo . Rządy mogą również objąć przywództwo poprzez ustanowienie bezpiecznych norm pracy w celu ochrony pracowników przed narażeniem na wysokie temperatury i inne skutki zmiany klimatu .

Potrzeba związanej ze zdrowiem adaptacji zwiększyła zapotrzebowanie na infrastrukturę, która jest korzystna zarówno dla planety, jak i dla naszego zdrowia. Na przykład wykazano, że wydłużenie okresu życia roślin na obszarach miejskich zmniejsza liczbę zgonów związanych z wysokimi temperaturami o 40-90%  i wiąże się ze zmniejszonym poziomem stresu  oraz silniejszym poczuciem wspólnoty .

Unowocześnienie systemów i usług może odegrać ważną rolę w zachowaniu dobrego stanu naszego zdrowia . Możemy przykładowo ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób podczas powodzi  poprzez ulepszenie obrony przybrzeżnej i systemów kanalizacyjnych, żeby poradzić sobie z nadmiarem wody burzowej .

Patrząc perspektywicznie i dostosowując inne obszary życia społecznego, możemy zmniejszyć presję na systemy opieki zdrowotnej .

Technologia, monitorowanie i mapowanie

Jeśli chcemy utrzymać zdrowie ludzi w zmieniającym się klimacie, musimy stworzyć lepsze sposoby monitorowania chorób wrażliwych na zmiany klimatu . Tutaj znaczenie mają Systemy wczesnego ostrzegania („SWO”). SWO wykorzystują dane historyczne do przewidywania przyszłych zagrożeń, takich jak powodzie i fale upałów, co pozwala nam informować zagrożone populacje z wyprzedzeniem . Następnie SWO pomaga nam zaplanować działania, abyśmy mogli skuteczniej ograniczyć wpływ na zdrowie ludzi , takie jak otwieranie stacji chłodzenia, które zapewniają wodę, cień i klimatyzację . Na szczęście SWO działają bardzo dobrze. W USA korzystanie z nich zmniejszyło o 50% liczbę zgonów, przy porównaniu dwóch podobnych fal upałów .

Image of Systemy wczesnego ostrzegania dla fal upałów

Systemy wczesnego ostrzegania dla fal upałów

Oprócz fal upałów SWO są również doskonałym narzędziem do śledzenia chorób wrażliwych na zmiany klimatu . Będzie to szczególnie przydatne w przypadku chorób takich jak malaria, które są zazwyczaj związane z bardziej gorącymi obszarami bliżej równika, ale przewiduje się, że rozprzestrzenią się na nowe obszary w wyniku zmian klimatu . Aby zapewnić skuteczność SWO, potrzebujemy dokładnych danych od naukowców, którzy badają pogodę i przenoszenie chorób .

Zdrowie publiczne i komunikacja

Ważnym elementem monitorowania chorób wrażliwych na zmiany klimatu i innych zagrożeń dla zdrowia jest zadbanie o przygotowanie społeczeństwa . To właśnie tutaj kluczowe są edukacja i komunikacja , pozwalające nam koordynować działania między krajami i w obrębie kraju . Poprzez społeczną edukację zdrowotną możemy pomóc ludziom zrozumieć, co robić i dokąd się udać (lub gdzie nie iść!) w przypadku klęski żywiołowej lub innego zagrożenia dla zdrowia związanego z klimatem .

Image of Zarządzanie klęskami żywiołowymi; przygotowanie i realizacja

Zarządzanie klęskami żywiołowymi; przygotowanie i realizacja

A co ze mną?

Zmieniający się klimat może wiązać się z wprowadzeniem niewielkich zmian w naszym codziennym życiu, dzięki którym możemy zadbać o zdrowie swoje i naszych bliskich. W kontekście ekstremalnym może to obejmować planowanie sytuacji kryzysowych i reagowanie w razie potrzeby na Systemy wczesnego ostrzegania . A bardziej żartobliwie patrząc, jeśli chodzi o fale upałów, sjesta w cieniu może stać się popularnym i naukowo zatwierdzonym działaniem !

Image of Jak się ochłodzić

Jak się ochłodzić

Podsumowanie

Wiemy obecnie, że zmiany klimatu oznaczają, że społeczeństwo będzie doświadczać zmieniających się potrzeb zdrowotnych. Zwróciliśmy również uwagę na sposoby dostosowania się do tych zagrożeń poprzez Systemy wczesnego ostrzegania , podnoszenie świadomości społecznej , silniejsze reakcje społeczności  oraz inwestowanie w systemy opieki zdrowotnej . Chociaż działania te wymagają czasu, wysiłku i pieniędzy, korzyści będą prawdopodobnie przewyższać koszty, i zmniejszą potencjalne zagrożenia dla zdrowia w perspektywie długoterminowej  . Korzystając z rozwiązań takich jak bardziej ekologiczna opieka zdrowotna, możemy nawet jednocześnie wspierać środowisko naturalne . Na poziomie indywidualnym możemy zacząć, pomagając innym zrozumieć, że długoterminowo dobre zdrowie zależy również od zdrowej planety .

Następny rozdział