Problemy otwarte: Aktualne wyzwania w technologii i polityce rolnej

12 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 14.12.2020 13:29:52 GMT

Rolnictwo stoi przed podwójnym wyzwaniem: produkcją wystarczającej ilości żywności dla rosnącej populacji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego wpływu tego sektora na naszą planetę. Omówimy tutaj niektóre z pozostałych problemów na drodze ku wydajnemu i zrównoważonemu rolnictwu.

Problem 1: Trzeba powstrzymać degradację gleby – i to szybko!

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefacefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Gleba jest niezbędnym zasobem, który wpływa zarówno na wydajność upraw, jak i zmianę klimatu. Dochodzi jednak do erozji gleb, która przebiega co najmniej 10 razy szybciej niż ich formowanie się, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla do atmosfery i zagraża naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Szacuje się, że roczny koszt erozji gleby dla globalnego PKB wynosi 8 miliardów dolarów!

Kształcenie rolników na temat wagi praktyk przyjaznych glebie, takich jak uprawy bezorkowe, płodozmian i agroleśnictwo, będzie miało zasadnicze znaczenie dla zachowania tego cennego zasobu. Wymiana wiedzy między badaczami i rolnikami umożliwi rolnikom dostosowanie praktyk do konkretnej gleby, na której opiera się ich gospodarstwo, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Rolnicy mogą być jednak niechętni zastępowaniu tradycyjnych praktyk, gdyż uzyskanie korzyści gospodarczych wielu strategii ochrony gleby wymaga kilku lat. W związku z tym potrzebne będą zachęty rządowe i finansowanie, aby praktyki te zostały powszechnie przyjęte.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Syngenta Global

Problem 2: Rolnicy potrzebują zachęt i szkoleń, aby wdrożyć rolnictwo precyzyjne

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money
personpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Rolnictwo precyzyjne może zmniejszyć zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe koszty produkcji rolnej, optymalizując plony i jednocześnie ograniczając odpady do minimum. Mimo to wdrażanie tych technologii (z wyjątkiem systemów GPS) przebiega dość powoli, szczególnie w krajach rozwijających się. Dlaczego?

Chociaż przyjęcie tych technik ostatecznie poprawi dochody rolników, wielu z nich nie jest w stanie pokryć początkowych kosztów inwestycji. Opracowanie tańszych technologii, jak również zachęty i dotacje ze strony rządu do ich stosowania, będą konieczne dla szerszego przyjęcia tych technik.

Wielu rolników zniechęca się, ponieważ uważają, że technologia jest zbyt skomplikowana. Należy mieć nadzieję, że opracowanie produktów bardziej przyjaznych dla użytkownika i zapewnienie większej ilości szkoleń zlikwiduje tę barierę.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Smart Farming Erasmus
arrow_forward Ideo.org
arrow_forward Indigo.com
arrow_forward Trimble
arrow_forward OneSoil
arrow_forward Aibono

Problem 3: Należy zwiększyć powszechną wiedzę o GEO

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefaceface
attach_moneyattach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Omówiliśmy zalety organizmów inżynierowanych genetycznie (GEO), zarówno dla ludzi, jak i dla planety, ale wiele osób nadal sprzeciwia się ich wykorzystaniu. Na przykład 47% mieszkańców Chin ma negatywną opinię na temat inżynierii genetycznej, a 39% Amerykanów uważa, że GEO stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wynika to w dużej mierze z braku przejrzystej komunikacji między naukowcami a społeczeństwem. Wykazano, że edukacja ludzi na temat inżynierii genetycznej zwiększa pozytywne nastawienie do GEO. Co więc należy zrobić?

Po pierwsze, musimy zwiększyć świadomość społeczną na temat znaczenia GEO dla zdrowia ludzi i środowiska

Po drugie, musimy powstrzymać rozprzestrzenianie się błędnych informacji i zmienić wizerunek GEO w mediach 

Po trzecie, naukowcy muszą zapewnić łatwy dostęp do badań, a społeczeństwo musi się aktywnie zaangażować

Ważne jest również, aby przepisy ograniczające korzystanie z GEO były poddawane przeglądowi w miarę opracowywania nowych technik i tworzenia nowych produktów.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward The Royal Society
arrow_forward Alliance for Science
arrow_forward ISAAA
arrow_forward Biology Fortified
Image of Zwiększanie świadomości w zakresie GEO

Zwiększanie świadomości w zakresie GEO

Problem 4: GEO muszą być bardziej dostępne dla rolników

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_money
person

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Większość nasion GEO jest chroniona patentami – to przepisy, które uniemożliwiają innym osobom korzystanie z tej technologii bez zezwolenia. Przepisy te mają sprzyjać innowacjom, uniemożliwiając innym nienależne czerpanie korzyści z ciężkiej pracy wynalazcy.

W wielu przypadkach, aby móc skorzystać z opatentowanych nasion, rolnicy muszą zgodzić się na sadzenie ich tylko przez jeden sezon i nie mogą zachować ani sprzedawać powstałych upraw w celu ponownego sadzenia. Aby zadbać o przestrzeganie tych zasad przez rolników, nasiona są często konstruowane tak, aby zmodyfikowana cecha nie była przekazywana przyszłym pokoleniom roślin. Zmusza to rolników do polegania na dostawcach materiału siewnego, dając tym przedsiębiorstwom znaczną kontrolę nad dostępem do technologii inżynierii genetycznej.

W 2018 roku cztery firmy były odpowiedzialne za ponad 50% globalnej sprzedaży nasion! Przy niewielkiej konkurencji ze strony innych dostawców materiału siewnego, przedsiębiorstwa te mogą podnieść ceny swoich produktów bez ryzyka, że nabywcy sięgną do tańszych źródeł.

Aby uniknąć przejęcia przez te duże przedsiębiorstwa pełnej kontroli nad globalnymi dostawami żywności, rządy będą musiały wprowadzić politykę mającą na celu przywrócenie konkurencji na rynku nasion rolnych, zapobiegając fuzjom dużych przedsiębiorstw nasion i wspierając rozwój nowych dostawców.

Rozwój inżynierowanych genetycznie (GE) nasion i banków nasion typu „open source” również sprawi, że technologie te staną się bardziej osiągalne, zapewniając ich dostępność tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Gates Ag One
arrow_forward CGAIR
arrow_forward RIPE

Problem 5: Rolnictwo pionowe potrzebuje lepszych świateł LED

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Farmy pionowe potrzebują dużo energii, aby podtrzymać optymalne warunki uprawy roślin przez cały rok. 70% energii zużywanej w farmach pionowych jest wykorzystywane do oświetlenia. Oświetlenie może również oddawać ciepło, co nie tylko marnuje energię, ale tworzy gorsze temperatury dla wzrostu roślin.

Opracowano bardziej efektywne oświetlenie LED, które emituje jedynie spektrum światła pochłaniane przez rośliny. Pozwoli to zmniejszyć ilość marnowanej energii świetlnej, która jest odbijana przez rośliny. Dzięki dodatkowym badaniom możliwe byłoby zmniejszenie kosztów tego oświetlenia i dostosowanie go do różnych faz cyklu wzrostu roślin.

Bardziej wydajne diody LED oddają również mniej ciepła, ale trudno jest całkowicie wyeliminować jego produkcję. Zamiast tego nadwyżka ciepła mogłaby zostać wykorzystana do ogrzewania innych części budynku, w którym znajduje się farma. W tym celu konieczne będą badania nad stworzeniem wydajnych systemów dystrybucji powietrza.

Jeżeli farmy pionowe przyjmą energię bezemisyjną, ich ślad węglowy zostanie jeszcze bardziej zmniejszony.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward V-Farm
arrow_forward Plenty
arrow_forward Cubic Farms
arrow_forward Zipgrow
arrow_forward TechnoFarm
arrow_forward Freightfarms
arrow_forward Alkilu
arrow_forward Growtainer
arrow_forward Growing Underground

Problem 6: Mięso laboratoryjne musi osiągnąć poziom skalowalności przemysłowej

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefaceface
attach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_moneyattach_money

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Wołowina laboratoryjna jest ponad 5 razy droższa niż mielona wołowina. Pożywka hodowlana odpowiada za 80% tych kosztów, w związku z tym kluczowym celem badań powinno być stworzenie tańszej pożywki hodowlanej.

Ponadto, aby zneutralizować koszty środowiskowe tego energochłonnego procesu, producenci będą musieli przyjąć bezemisyjne źródła energii.

Technologia produkcji mięsa laboratoryjnego jest nadal na wczesnym etapie rozwoju. Konieczne będą badania dotyczące wymaganych surowców i nakładów energii, aby zmniejszyć koszty gospodarcze i środowiskowe tego procesu.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward Mosa Meat
arrow_forward Memphis Meats
arrow_forward Shiok Meats
arrow_forward Aleph Farms
arrow_forward Finless Foods
arrow_forward Higher Steaks
arrow_forward Integriculture
arrow_forward JUST

Problem 7: Musimy przyjąć bardziej zrównoważoną dietę

Czego świat potrzebuje do rozwiązania tego problemu:

facefacefacefaceface
attach_money
personpersonpersonpersonperson

wiedzy

pieniędzy

świadomości

Opis

Usuwając produkty pochodzenia zwierzęcego z naszej diety, ograniczylibyśmy emisje gazów cieplarnianych z sektora spożywczego o prawie 50%. Jednak według większości badań, mniej niż 35% osób w krajach rozwiniętych zdaje sobie sprawę z wpływu spożywania mięsa na środowisko. Ważne będzie bardziej przejrzyste informowanie o wpływie różnych artykułów żywnościowych na zdrowie i środowisko, by umożliwić ludziom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów żywnościowych.

Zrównoważona dieta musi być przystępna cenowo i zapewniać odpowiednie składniki odżywcze w odpowiednich ilościach, tym samym wywierając jak najmniejszy wpływ na środowisko. Nawet przejście z mięsa wołowego na mięso o mniejszym oddziaływaniu, takie jak drób i ryby, może znacznie wpłynąć na nasz ślad węglowy.

Wiele osób uważa, że aby uzyskać zrównoważoną dietę opartą na roślinach, trzeba wydać więcej pieniędzy . Ustalanie cen żywności, które odzwierciedlają środowiskowe koszty jej procesu produkcyjnego, usunęłoby bariery finansowe na drodze do przyjęcia zrównoważonej diety. Przykładowo gdyby rządy wprowadziły opodatkowanie produktów mięsnych, klienci chętniej mogliby kupować alternatywy oparte na roślinach.

Działania zachęcające i promujące świadomość, wraz z poprawą smaku i tekstury alternatywnych rodzajów mięsa, będą miały istotne znaczenie dla zachęcenia większej liczby osób, aby przyjęły zrównoważoną dietę.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej:

arrow_forward True Cost Accounting

Kto nad tym pracuje:

arrow_forward EAT forum
arrow_forward Eating Better
Przejdź do quizu!