Problemy otwarte: Aktualne wyzwania w technologii i polityce rolnej

3 minute read

Zaktualizowano Mon Dec 14 2020

Rolnictwo stoi przed podwójnym wyzwaniem: produkcją wystarczającej ilości żywności dla rosnącej populacji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego wpływu tego sektora na naszą planetę. Omówimy tutaj niektóre z pozostałych problemów na drodze ku wydajnemu i zrównoważonemu rolnictwu.

Problem: Soil degradation needs to be stopped - fast!

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Gleba jest niezbędnym zasobem, który wpływa zarówno na wydajność upraw, jak i zmianę klimatu. Dochodzi jednak do erozji gleb, która przebiega co najmniej 10 razy szybciej niż jej formowanie się, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla do atmosfery i zagraża trwałemu zapewnieniu żywności. Szacuje się, że roczny koszt erozji gleby dla globalnego PKB wynosi 8 miliardów dolarów!

Kształcenie rolników na temat wagi praktyk przyjaznych glebie, takich jak uprawy bezorkowe, płodozmian i agroleśnictwo, będzie miało zasadnicze znaczenie dla zachowania tego cennego zasobu. Wymiana wiedzy między badaczami i rolnikami umożliwi rolnikom dostosowanie praktyk do konkretnej gleby, na której opiera się ich gospodarstwo, w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

Rolnicy mogą być jednak niechętni na zastępowanie tradycyjnych praktyk, gdyż korzyści finansowe wielu strategii ochrony gleby wymagają kilku lat. W związku z tym potrzebne są dotacje rządowe i finansowanie, aby praktyki te zostały powszechnie przyjęte.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: Farmers need incentives and training to adopt precision farming

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Rolnictwo precyzyjne może zmniejszyć zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe koszty produkcji rolnej, optymalizując plony i jednocześnie ograniczając odpady do minimum. Mimo to wdrażanie tych technologii (z wyjątkiem systemów GPS) przebiega dość powoli, szczególnie w krajach rozwijających się. Dlaczego?

Chociaż przyjęcie tych technik ostatecznie poprawi dochody rolników, wielu z nich nie jest w stanie pokryć początkowych kosztów inwestycji. Opracowanie tańszych technologii, jak również zachęty rządowe i dotacje są konieczne do szerszego wdrożenia w życie tych metod.

Wielu rolników zniechęca się, ponieważ uważają, że technologia jest zbyt skomplikowana. Opracowanie produktów bardziej przyjaznych dla użytkownika i zapewnienie większej ilości szkoleń powinno zlikwidować tę barierę.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: GEOs need to be more widely understood

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Omówiliśmy zalety organizmów inżynierowanych genetycznie (GEO), zarówno dla ludzi, jak i dla planety, ale wiele osób nadal sprzeciwia się ich wykorzystaniu. Przykładowo 47% mieszkańców Chin ma negatywną opinię na temat inżynierii genetycznej, a 39% Amerykanów uważa, że GEO stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Wynika to w dużej mierze z braku przejrzystej komunikacji między naukowcami a społeczeństwem. Wykazano, że edukacja ludzi na temat inżynierii genetycznej zwiększa pozytywne nastawienie do GEO. Co więc należy zrobić?

Po pierwsze, musimy zwiększyć świadomość społeczną na temat znaczenia GEO dla zdrowia ludzi i środowiska

Po drugie, musimy powstrzymać rozprzestrzenianie się błędnych informacji i zmienić wizerunek GEO w mediach

Po trzecie, naukowcy muszą zapewnić łatwy dostęp do badań, a społeczeństwo musi się aktywnie zaangażować

Ważne jest również, aby przepisy ograniczające korzystanie z GEO były poddawane przeglądowi w miarę opracowywania nowych technik i tworzenia nowych produktów.

Click to learn more:

Who is working on this:

Zwiększanie świadomości w zakresie GEO

Problem: GEOs need to be more accessible to farmers

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Większość nasion GEO jest chroniona patentami – to przepisy, które uniemożliwiają innym osobom korzystanie z tej technologii bez zezwolenia. Przepisy te mają sprzyjać innowacjom, uniemożliwiając innym nienależne czerpanie korzyści finansowych z ciężkiej pracy wynalazcy.

W wielu przypadkach, aby móc skorzystać z opatentowanych nasion, rolnicy muszą zgodzić się na sadzenie ich tylko przez jeden sezon i nie mogą zachować ani sprzedawać powstałych upraw w celu ponownego sadzenia. Aby zadbać o przestrzeganie tych zasad przez rolników, nasiona są często konstruowane tak, aby zmodyfikowana cecha nie była przekazywana przyszłym pokoleniom roślin. Zmusza to rolników do polegania na dostawcach materiału siewnego, dając tym przedsiębiorstwom znaczną kontrolę nad dostępem do technologii inżynierii genetycznej.

W 2018 roku cztery firmy były odpowiedzialne za ponad 50% globalnej sprzedaży nasion! Przy niewielkiej konkurencji ze strony innych dostawców materiału siewnego, przedsiębiorstwa te mogą podnieść ceny swoich produktów bez ryzyka, że nabywcy sięgną do tańszych źródeł.

Aby uniknąć przejęcia przez te duże przedsiębiorstwa pełnej kontroli nad globalnymi dostawami żywności, rządy będą musiały wprowadzić ustawy mające na celu przywrócenie konkurencji na rynku nasion rolnych, zapobiegając fuzjom dużych przedsiębiorstw nasion i wspierając rozwój nowych dostawców.

Rozwój inżynierowanych genetycznie (GE) nasion i banków nasion typu „open source” również sprawi, że technologie te staną się bardziej osiągalne, zapewniając ich dostępność tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: Vertical farming needs better LED lights

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Farmy pionowe potrzebują dużo energii, aby podtrzymać optymalne warunki uprawy roślin przez cały rok. 70% energii zużywanej w farmach pionowych jest wykorzystywane do oświetlenia. Oświetlenie może również oddawać ciepło, co nie tylko marnuje energię, ale i pogarsza optymalne warunki z temperaturą odpowiednią dla wzrostu roślin.

Opracowano bardziej efektywne oświetlenie LED, które emituje jedynie spektrum światła pochłaniane przez rośliny. Pozwoli to zmniejszyć ilość marnowanej energii świetlnej, która jest odbijana przez rośliny. Dzięki dodatkowym badaniom możliwe byłoby zmniejszenie kosztów tego oświetlenia i dostosowanie go do różnych faz cyklu wzrostu roślin.

Bardziej wydajne diody LED oddają również mniej ciepła, ale trudno jest całkowicie wyeliminować jego produkcję. Zamiast tego nadwyżka ciepła mogłaby zostać wykorzystana do ogrzewania innych części budynku, w którym znajduje się farma. W tym celu konieczne będą badania nad stworzeniem wydajnych systemów obiegu powietrza.

Jeżeli farmy pionowe przyjmą energię bezemisyjną, ich ślad węglowy zostanie jeszcze bardziej ograniczony.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: Cultured meat needs to become commercially scalable

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Wołowina laboratoryjna jest ponad 5 razy droższa niż mielona wołowina. Pożywka hodowlana odpowiada za 80% tych kosztów, w związku z tym istotnym celem badań powinno być stworzenie tańszej pożywki hodowlanej.

Ponadto, aby zneutralizować koszty środowiskowe tego energochłonnego procesu, producenci będą musieli przyjąć bezemisyjne źródła energii.

Technologia produkcji mięsa laboratoryjnego jest nadal na wczesnym etapie rozwoju. Konieczne będą dalsze badania surowców i nakładów energii, aby zmniejszyć koszty gospodarcze i środowiskowe tego procesu.

Click to learn more:

Who is working on this:

Problem: We need to adopt more sustainable diets

What the world needs to solve this problem:

brain

money

awareness

Description:

Usuwając produkty pochodzenia zwierzęcego z naszej diety, ograniczylibyśmy emisje gazów cieplarnianych z sektora spożywczego o prawie 50%. Jednak według większości badań mniej niż 35% osób w krajach rozwiniętych zdaje sobie sprawę z wpływu spożywania mięsa na środowisko. Ważne będzie bardziej przejrzyste informowanie o wpływie różnych artykułów żywnościowych na zdrowie i środowisko, by umożliwić ludziom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów żywnościowych.

Zrównoważona dieta musi być przystępna cenowo i zapewniać odpowiednie składniki odżywcze w odpowiednich ilościach, tym samym wywierając jak najmniejszy wpływ na środowisko. Nawet przejście z mięsa wołowego na mięso o mniejszym oddziaływaniu, takie jak drób i ryby, może znacznie wpłynąć na nasz ślad węglowy.

Wiele osób uważa, że aby uzyskać zrównoważoną dietę opartą na roślinach, trzeba wydać więcej pieniędzy. Ustalanie cen żywności, które odzwierciedlają środowiskowe koszty jej procesu produkcyjnego, usunęłoby bariery finansowe na drodze do przyjęcia zrównoważonej diety. Przykładowo gdyby rządy wprowadziły opodatkowanie produktów mięsnych, klienci chętniej mogliby kupować alternatywy oparte na roślinach.

Działania zachęcające i promujące świadomość, wraz z poprawą smaku i tekstury alternatywnych dla mięsa, będą miały istotne znaczenie dla zachęcenia większej liczby osób, aby wdrożyły zrównoważoną dietę.

Click to learn more:

Who is working on this:

Następny rozdział