Emisje według źródła: Jakie sektory generują najwięcej emisji?

9 minute read

Zaktualizowano Tue Aug 03 2021

Emisje gazów cieplarnianych powodowane przez ludzi są główną siłą napędową zmian klimatu. Skąd jednak pochodzą te emisje?

Skąd pochodzą emisje?

Skąd pochodzą emisje gazów cieplarnianych?

Istnieją dwa popularne sposoby klasyfikacji emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez działalność człowieka:

  • Ze względu na źródło – gdzie wytwarzane są całkowite emisje
  • Ze względu na końcowe użycie – do czego używane są emisje pochodzące z każdego źródła

Ten rozdział omówi źródła emisji. Następny przyjrzy się temu, które produkty końcowe są najbardziej za emisje odpowiedzialne. Wszystkie dane na temat obu metod mierzenia emisji można podsumować na jednym niesamowitym wykresie:

Światowe emisje gazów cieplarnianych z podziałem na sektor i przeznaczenie końcowe

Lewa strona tego wykresu dzieli emisje na sektor, z którego pochodzą, np. energia, rolnictwo i odpady. Prawa kolumna wykresu przedstawia emisje według działań związanych z wykorzystaniem końcowym. Pomaga nam to zrozumieć emisje uwalniane podczas procesu wytwarzania określonych produktów oraz ich użytkowania.

Który sektor wytwarza najwięcej emisji?

Który sektor wytwarza najwięcej emisji?


Wytwarzanie i dystrybucja energii produkuje 76% emisji gazów cieplarnianych!

Odsetek światowych emisji gazów cieplarnianych z podziałem na sektory

Obejmuje to emisje z produkcji ciepła i energii elektrycznej, paliw transportowych, budynków, wycieków gazu i energii do produkcji nawozów i towarów konsumpcyjnych.

Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora energetycznego

Bez uwzględniania emisji pochodzących ze zużycia energii, rolnictwo i zmiana sposobu użytkowania gruntów odpowiadają za 14,8% emisji (jeżeli uwzględnimy emisje pochodzące ze zużycia energii, liczba ta jest jeszcze większa!). To czyni rolnictwo i zmianę sposobu użytkowania gruntów największym źródłem emisji gazów cieplarnianych po energii.

Możesz wskazać, które procesy rolnicze emitują gazy cieplarniane?


W rzeczywistości wszystkie te procesy uwalniają gazy cieplarniane do atmosfery!

Źródła emisji gazów cieplarnianych z sektora rolnego

Sektor ten obejmuje również emisje wynikające ze zmian sposobu użytkowania gruntów. Drzewa i zdrowe gleby pochłaniają zwykle więcej CO₂ z atmosfery, niż go uwalniają. To tak zwane zielone płuca. Kiedy jednak lasy są wycinane pod gospodarstwa rolne, drogi i budynki, magazynowany w nich węgiel jest uwalniany z powrotem do atmosfery.

Drzewa usuwają węgiel z atmosfery

Kolejnym po rolnictwie sektorem jest przemysł, który odpowiada za 5,9% emisji. Obejmuje to emisje z produkcji cementu, chemikaliów i różnych innych materiałów (takich jak tworzywa sztuczne, guma i tkaniny sztuczne).

To jedno z najszybciej rosnących źródeł emisji gazów cieplarnianych. Od 1990 roku wzrosło o 174%!.

Ziemka wytwarza cement

Kolejne 3,2% emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka pochodzi z sektora odpadów. Potrafisz wskazać, które procesy mogą prowadzić do emisji netto gazów cieplarnianych do atmosfery?


Odpady na składowiskach, sortowanie ścieków i oczyszczanie ścieków pochodzących od człowieka wytwarzają gazy cieplarniane, zwłaszcza metan i podtlenek azotu. Największym ich źródłem jest składowanie odpadów stałych, w tym odpadów żywnościowych.

Emisje pochodzące z odpadów

Zobaczyliśmy już, które sektory uwalniają najwięcej gazów cieplarnianych. Przyjrzyjmy się teraz temu, które przeznaczenia końcowe/działania odpowiadają za te emisje.

Następny rozdział