Emisje według kraju: Kto emituje ile CO₂?

14 minute read

Zaktualizowano Mon Apr 26 2021

Zmiany klimatu są problemem globalnym, ale niektóre kraje przyczyniły się w większym stopniu do emisji niż inne.

Ponieważ nie są jeszcze dostępne pełne dane dotyczące ekwiwalentu CO₂ we wszystkich krajach, skoncentrujemy się na emisjach CO₂ – gazu cieplarnianego, który stanowi 74,4% emisji z działalności człowieka.

Skąd pochodzą emisje?

Które kraje produkują najwięcej CO₂?

Większość danych porównujących emisje między krajami dotyczy emisji pochodzących z produkcji i wytwarzanych w granicach danego kraju.

Jak sądzisz, który kraj produkuje najwięcej emisji CO₂?


Dziś Chiny są największym emitentem CO₂ na świecie i odpowiadają za ponad 25% światowych emisji. Za nimi plasują się Stany Zjednoczone (15%), UE-27 i Wielka Brytania (10%), Indie (7%) i Rosja (5%).

Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)

Te dane pokazują, ile te kraje produkują teraz Jak sądzisz, kto najbardziej przyczynił się do całkowitych światowych emisji CO₂ w historii?


Stany Zjednoczone w największym stopniu przyczyniły się do ogólnej globalnej emisji CO₂, odpowiadając za 25% CO₂ wyemitowanego przez człowieka, który do tej pory wytworzył się w naszej atmosferze.. Za nimi plasują się kraje UE-27 i Wielka Brytania (22%); Chiny (13%); Rosja (6%) i Japonia (4%).

Statystyki te pokazują kraje jako całość, ale co z indywidualnymi obywatelami?

Które kraje produkują najwięcej CO₂ na osobę?

Emisje per capita to ilość emisji gazów cieplarnianych na jednego mieszkańca kraju. Oblicza się je, dzieląc całkowite emisje danego kraju przez jego populację.

Który kraj ma najwyższe emisje CO₂ per capita?


W 2017 roku najwyższe emisje per capita miał Katar. Wyniosły one 49 ton (t) na osobę.

Roczne emisje CO₂ na całym świecie, mierzone w tonach na rok (dane z 2017)

Największymi na świecie emitentami CO₂ per capita są kraje produkujące ropę naftową, zwłaszcza te o stosunkowo niskiej liczbie ludności. Dotyczy to głównie krajów Bliskiego Wschodu.

W krajach produkujących ropę naftową emisje per capita są najwyższe

Istnieją również kraje o większej liczbie mieszkańców i wysokich emisjach per capita, takie jak Australia, Stany Zjednoczone i Kanada.

Wiele krajów na świecie ma jednak bardzo niskie emisje CO₂ per capita. Przykładem jest wiele najbiedniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej, takich jak Czad, Niger i Republika Środkowoafrykańska.

O ile niższy jest średni ślad węglowy w tych krajach w porównaniu z USA?


Średni ślad węglowy w tych krajach (tj. ile węgla uwalniają do atmosfery) to 0,1 tony CO₂ rocznie, 160 razy niższy niż w USA, Australii i Kanadzie.

Jaki ma to związek z dochodami?

Istnieje silny związek między dochodami a emisjami CO₂ per capita. Mogą jednak istnieć znaczne różnice w emisjach per capita nawet między krajami, które mają podobny standard życia.

Porównanie emisji CO₂ per capita

Ten wykres pokazuje emisje per capita różnych krajów o wysokich dochodach. Wartości Wielkiej Brytanii, Portugalii i Francji nie różnią się zbytnio od światowej średniej. Ma to związek z wyborem energii – te kraje wytwarzają jej więcej ze źródeł jądrowych i odnawialnych.

A co z handlem?

Emisje CO₂ są zwykle mierzone na podstawie produkcji. Towary są jednak często przedmiotem handlu między różnymi krajami..

Towary są często przedmiotem handlu między różnymi krajami

Zamiast tego emisje CO₂ można mierzyć jako „emisje oparte na konsumpcji”, co jest dostosowane do handlu. Polega to na śledzeniu, które towary są przedmiotem handlu na całym świecie. Za każdym razem, kiedy towary są importowane, musimy uwzględnić wszystkie emisje CO₂, które były wydzielone w trakcie ich produkcji. Podobnie musimy odjąć wszystkie emisje CO₂ uwolnione w trakcie produkcji towarów, które są eksportowane.

Obliczanie emisji opartych na konsumpcji

„Emisje oparte na konsumpcji” mogą być całkiem inne niż „emisje oparte na produkcji” i zwykle odzwierciedlają wybory konsumpcyjne i życiowe obywateli danego kraju.

Poniższa mapa pokazuje emisje towarów będących przedmiotem handlu w odniesieniu do emisji opartych na produkcji danego kraju. Kraje zaznaczone na pomarańczowo są importerami netto emisji; innymi słowy, więcej emisji CO₂ jest uwalnianych w trakcie produkcji towarów, które importują, niż tych, które eksportują.

Kraje zaznaczone na niebiesko są eksporterami netto emisji; więcej CO₂ jest uwalniane w trakcie produkcji towarów, które są następnie eksportowane, niż tych, które są importowane.

Emisje CO₂ w handlu

Nierówności w emisjach CO₂

Bogatsza połowa krajów świata (dochody wysokie i wyższe warstwy średnich) produkuje 86% światowych emisji CO₂. Biedniejsza połowa (dochody niskie i niższe warstwy średnich) produkuje ich tylko 14%.

Najbiedniejsze kraje są odpowiedzialne tylko za 0,5%!

Emisje nie są równe

Uwzględnia to tylko nierówności między różnymi krajami. Szacuje się, że nierówności emisyjne między mieszkańcami tego samego kraju mogą być równie duże.

Podsumowanie

Dowiedzieliśmy się, że przyczyną zmian klimatycznych są ludzie uwalniający do atmosfery gazy cieplarniane. Niektórzy ludzie są jednak bardziej odpowiedzialni za te emisje niż inni.

Zmiany klimatyczne to problem, który wpłynie na ludzi na całym świecie i wszyscy musimy pracować razem, żeby spróbować ograniczyć ich skutki!

Następny rozdział