Posiadanie dzieci: Czy zmiany klimatyczne to naprawdę powód, by nie mieć dzieci?

8 minut(y) czytania

Zaktualizowano dnia: 28.01.2021 18:26:20 GMT

Czy warto mieć mniej dzieci, aby zmniejszyć swój wpływ na zmiany klimatu? Jest to pytanie, które często pojawia się w dyskusjach na temat ograniczania osobistych emisji .

Postaramy się na nie odpowiedzieć, skupiając się głównie na krajach rozwiniętych. W przypadku krajów rozwijających się musimy przyjąć inny punkt widzenia, co zostanie omówione w kursie Sprawiedliwy świat. A teraz zajmijmy się pytaniem!

Przeciętnie każda osoba mieszkająca na Ziemi jest odpowiedzialna za około 5 ton emisji CO₂ rocznie . Różni się to jednak znacznie w zależności od miejsca jej zamieszkania. W USA każda osoba emituje rocznie przeciętnie 16 ton CO₂ z konsumpcji . W Indiach jest to tylko 1,84 tony na osobę na rok, na podstawie danych z roku 2016 .

Image of Porównywanie emisji CO₂ dla różnych państw 

Porównywanie emisji CO₂ dla różnych państw 

Wysokie emisje każdego mieszkańca krajów rozwiniętych doprowadziły do założenia, że mając mniej dzieci, możemy ograniczyć nasz ślad węglowy . Czy to true?

Czy posiadanie mniejszej liczby dzieci naprawdę ogranicza emisje?

Pamiętacie równanie klimatyczne z kursu intensywnego?

Suma emisji = P x E x K

P = populacja, E = emisje na usługę, a K = konsumpcja usług na osobę . Posiadanie mniejszej liczby dzieci zmniejszyłoby wartość P, co w rezultacie zmniejszyłoby emisje dwutlenku węgla, true?

Przyjrzyjmy się pewnym prognozom. IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) określił szereg modeli przewidujących emisje dwutlenku węgla w oparciu o wdrożoną politykę i technologie, które nazywa się Wspólnymi Ścieżkami Ekonomicznymi (SEP) . Model, który najlepiej odpowiada obecnym politykom klimatycznym, to SSP2 .

A jeśli wykorzystamy prognozy modelu SSP2 w zakresie emisji dwutlenku węgla w okresie 2020-2100 dla krajów bogatych , aby określić emisje związane z posiadaniem dziecka? Ustalimy, że posiadanie jednego dziecka mniej w kraju bogatym ograniczyłoby ślad węglowy jednostki o 7,8 tony rocznie w ciągu 80 lat życia .

Image of Wpływ różnych działań indywidualnych

Wpływ różnych działań indywidualnych

Pamiętajmy, że emisje CO₂ danej osoby zależą od jej decyzji w zakresie stylu życia . Jednostka może ograniczyć swoje emisje, zmieniając swój styl życia  lub podejmując działania, aby ograniczyć emisje innych (poprzez wolontariat lub pracę). Oprócz ograniczenia konsumpcji edukacja i zaangażowanie w społeczność mogą ograniczyć całkowite życiowe emisje osoby .

Piramidy populacji: potrzeba dzieci

Posiadanie dzieci ma też korzyści! Funkcjonowanie ludzkiego społeczeństwa w dużej mierze zależy od zdrowej, pracującej populacji .

Piramidy populacji są wykorzystywane, aby zilustrować rozłożenie różnych grup wiekowych w populacji . Piramidy populacji można podzielić na trzy rodzaje: ekspansywne, zwężające się i stacjonarne .

Image of Ekspansywna piramida populacji 

Ekspansywna piramida populacji 

Ekspansywne piramidy populacji są typowe dla krajów rozwijających się . Populacje te mają duży współczynnik dzietności i niższą średnią długość życia, więc dochodzi do ich wzrostu .

Image of Zwężająca się piramida populacji 

Zwężająca się piramida populacji 

Zwężające się piramidy populacji są typowe dla krajów rozwiniętych, których populacje kurczą się i starzeją . W przeciwieństwie do nich stacjonarne piramidy populacji opisują populacje, które utrzymują stałą wielkość i strukturę na przestrzeni czasu.

Image of Stacjonarna piramida populacji 

Stacjonarna piramida populacji 

Kraje rozwinięte często borykają się z problemem starzejącej się populacji; przykładami są tutaj Japonia i Włochy, gdzie odpowiednio 28 i 23 procent populacji ma ponad 65 lat .

Kraje o zwężających się piramidach populacji będą miały trudności w związku z coraz mniejszą siłą roboczą i zwiększonym kosztem opieki nad starszymi. 

Image of Płacenie podatków dla starzejącej się populacji

Płacenie podatków dla starzejącej się populacji

Przyjrzyjmy się piramidom populacji w kilku rozwiniętych regionach, zwłaszcza UE28, USA i Japonii :

Image of Piramidy populacji w różnych krajach 

Piramidy populacji w różnych krajach 

Jak widać, wszystkie te rozwinięte kraje mają zwężające się piramidy populacji i będą musiały zmierzyć się ze starzeniem się i kurczeniem się populacji, jeśli współczynnik dzietności pozostanie bez zmian .

W Japonii niski współczynnik urodzeń spowodował zmiany w edukacji, zaś coraz starsza populacja zmusiła rząd do przemyślenia polityki w zakresie zatrudnienia, opieki zdrowotnej i opodatkowania .

Co można zrobić z problemem kurczących się i starzejących się populacji?

Cóż, należy zwiększyć współpczynnik urodzeń!

Kluczowy dla określenia kurczenia się populacji jest całkowity ogólny współczynnik dzietności (TFR): przeciętna liczba dzieci na kobietę w ciągu jej życia .

Aby populacja pozostała na stałym poziomie, wymagany jest TFR w wysokości około 2,1 . Jednak niektóre kraje rozwinięte mają TFR na poziomie tylko 0,98 . Jakie mogą wdrożyć przepisy, aby zwiększyć tę liczbę?

W Singapurze w ramach polityki zapewniono zachęty finansowe i małżeńskie, a także wsparcie dla rodziców w zakresie wyrównania potrzeb życia zawodowego i domowego .

Image of Rodzina Ziemki

Rodzina Ziemki

Strategie w innych krajach obejmują urlop macierzyński/tacierzyński, ulgi dla rodzin oraz dofinansowanie opieki nad dziećmi .

Ale czy posiadanie dzieci w czasach zmian klimatu jest etyczne? Niektórzy w krajach rozwiniętych twierdzą, że nie, gdyż zwiększa liczbę ludzi mających wkład w zmiany klimatu oraz naraża przyszłe pokolenia na ryzyko z nimi związane .

Dzieci są narażone na skutki zmian klimatu, zwłaszcza te w krajach rozwijających się. Zmiany klimatu mogą spowodować krzywdę fizyczną poprzez wysokie temperatury, klęski żywiołowe oraz ograniczoną dostępność pożywnego jedzenia. Mogą też powodować stres i cierpienie psychiczne oraz ograniczać dostęp do edukacji dla niektórych dzieci .

Image of Mała Ziemka jest smutna

Mała Ziemka jest smutna

Jednak zmiana polityki oraz zaangażowanie społeczności mogą ograniczyć ryzyko związane ze zmianami klimatu wobec dzieci. Edukacja dzieci i zachęcanie ich do udziału w rozmowach o klimacie może pomóc wspierać zrównoważony rozwój i ograniczyć indywidualne emisje . A zatem, choć posiadanie dzieci wiąże się z pewnym ryzykiem, można je mitygować poprzez życiowe wybory i politykę.

Podsumowanie

Posiadanie mniejszej liczby dzieci ogranicza emisje dwutlenku węgla, ale jeśli populacje w krajach rozwiniętych nadal będą się starzeć i kurczyć, społeczeństwo zmierzy się z poważnymi problemami .

Zmiany polityki oraz innowacje mogą sprawić, że wpływ każdej osoby na środowisko będzie niższy w przyszłości, niż jest dzisiaj . Musimy popierać politykę, która ograniczy nasze emisje w ciągu życia oraz wprowadzi zmiany stylu życia, które są bardziej zrównoważone.

Jeśli zdecydujesz się mieć dzieci, zachęcaj je i wspieraj, żeby rozmawiały o rozwiązaniach dla problemu zmian klimatu i pracowały nad nimi. Wspólnie możecie zbudować lepszą przyszłość dla wszystkich !

Image of Ziemka i jej dziecko sadzą wspólnie

Ziemka i jej dziecko sadzą wspólnie

Następny rozdział